Ring oss+47 80 02 51 75 Idag: 09:00-17:00
Ny folkehelsemelding bør ha som mål å minske tobakkens skader

Ny folkehelsemelding bør ha som mål å minske tobakkens skader

«Tobakkspolitikken bør ha som hovedmål å redusere skadevirkningene gjennom en begrensning av røyketobakk.» Slik lyder oppfordringen i Snushjems innspill til ny folkehelsemelding.

Våren 2023 skal regjeringen legge frem ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. I den såkalte Folkehelsemeldingen skal regjeringen presentere den samlede innsatsen for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen. Meldingen skal blant annet belyse hva samfunnet kan gjøre mer av for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer, herunder røykerelaterte sykdommer. Den vil også inneholde en nasjonal tobakkstrategi.

Som del av arbeidet med stortingsmeldingen har Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol bedt om innspill fra aktører i alle samfunnssektorer.

Hva bør gjøres?

Røyking er en betydelig risikofaktor for uhelse. Etter en jevn nedgang i røyking over tid, er det viktig å innrette folkehelsearbeidet mot de røykere som av ulike årsaker ikke ønsker eller klarer å slutte, og som eksisterende tiltak ikke ser ut til å virke for.

Skal regjeringen lykkes med å redusere røykingens skadevirkninger på befolkningen ytterligere, er det behov for en strategi som tar hensyn til prinsippet om skadereduksjon. Dette er en folkehelsestrategi som har blitt brukt med suksess i mange sammenhenger, blant annet i Storbritannia og New Zealand. I høringssvaret ber Snushjem derfor om at den kommende folkehelsemeldingen presenterer en tobakkstrategi som legger til rette for at røykere kan bytte ut sigaretten med et mindre skadelig alternativ samtidig som man sikrer preventive tiltak for å hindre at unge rekrutteres til tobakk- og nikotinprodukter.


Øk kunnskapen om risikoforskjeller 

Helserisikoen forbundet med røyking er i dag velkjent. Det samme kan imidlertid ikke sies om forskjellene i skadevirkning mellom sigaretter og røykfrie produkter som snus og nikotinporsjoner. En studie utført av forskere ved Folkehelseinstituttet, viser at nordmenn anslår helseskaden ved snusbruk til omtrent 80 prosent av den ved sigaretter mens medisinske ekspertkomitéers anslag tilsier at ti prosent er omtrent det riktige.

I dag er norske helsemyndigheter nølende med å korrigere disse vedvarende misoppfatningene. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler medlemslandene å korrigere misoppfatninger, ettersom befolkingen har rett til korrekt informasjon om helseskader fra tobakk og nikotin. I høringssvaret ber Snushjem derfor om at norske helsemyndigheter tilrettelegger slik at tobakksforbrukere kan ta informerte valg.

  • Det er avgjørende at voksne røykere har tilgang til, og kan få informasjon om, mindre skadelige produkter. Selv om andelen som røyker i Norge totalt sett har sunket betydelig, er det fortsatt viktig å aktivt jobbe for røykeslutt, samtidig som man opprettholder en lav nyrekruttering. Tobakks- og nikotinprodukter bør derfor reguleres på en balansert måte som anerkjenner prinsippet om skadereduksjon med et overordnet mål om å redusere skadevirkningene av tobakksbruk, sier Snushjems kommunikasjonssjef Markus Lindblad.

Les Snushjems høringssvar her.


Dine synspunkter er verdifulle!

Har du innspill, synspunkter eller en personlig historie du mener bør tas i betraktning i regjeringens videre arbeid med ny folkehelsemelding? Send en e-post til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Del gjerne svaret du mottar med oss.